Een Dag met The English Center

Wil je je zakelijke Engelse vaardigheden snel verbeteren? Onze spoedcursus zakelijk Engels in Amsterdam is gemaakt om je in 1 tot 3 weken klaar te stomen voor elke zakelijke uitdaging. Ervaar een intensieve en effectieve leerervaring, vanuit onze mooie leslocatie in het prachtige Museumkwartier. Kortom: geniet van een inspirerende omgeving terwijl je je taalvaardigheden naar een hoger niveau tilt. 

Trustpilot

Een Typische Spoedcursus Zakelijk Engels Amsterdam Cursusdag

Stel je een typische cursusdag voor bij The English Center, waar je les krijgt op onze prachtige locatie in het Museumkwartier. Bij aankomst word je verwelkomd in een elegante omgeving, met klaslokalen op vijf verdiepingen, elk met een unieke artistieke stijl en een adembenemend uitzicht op het Vondelpark. De locatie zelf is al een bron van inspiratie, gelegen op slechts vijf minuten lopen van het Museumplein, omringd door de beroemdste musea, heerlijke restaurants en het wereldberoemde Concertgebouw. Zie je het al voor je? Dan volgt nu een overzicht van hoe een typische lesdag er uit kan zien.

09:00 – 09:30: Inleiding Spoedcursus Zakelijk Engels en Doelstellingen

We beginnen elke dag met een kennismaking en het vaststellen van persoonlijke leerdoelen. Tijdens deze sessie bespreken we welke specifieke zakelijke Engelse vaardigheden je wilt verbeteren. Of het nu gaat om presentatievaardigheden, diplomatieke taal, vloeiend spreken, of het schrijven van effectieve e-mails, we stemmen de rest van de dag af op jouw behoeften. 

09:30 – 10:30: Presentatievaardigheden

Na de kennismaking ligt de focus op presentatievaardigheden. Het geven van een presentatie in het Engels kan een uitdaging zijn, maar met de juiste technieken en zelfvertrouwen wordt het een stuk makkelijker. We behandelen alles, van het opstellen van een pakkende opening tot het effectief beantwoorden van vragen uit het publiek. Je leert hoe je je boodschap helder en overtuigend kunt overbrengen, en we besteden aandacht aan lichaamstaal, stemgebruik en visuele hulpmiddelen. Deze sessie bevat praktische oefeningen waarbij je een korte presentatie voorbereidt en presenteert, gevolgd door constructieve feedback. 

10:30 – 11:30: Uitspraak en Fluency

Een belangrijk onderdeel van zakelijk Engels is de juiste uitspraak en vloeiend spreken. In dit uur richten we ons op het verbeteren van je uitspraak en intonatie door middel van gerichte oefeningen en feedback. We gebruiken verschillende technieken zoals herhaling, luister- en spreekoefeningen om je te helpen duidelijker en zelfverzekerder te spreken. Je leert hoe je de juiste klemtonen legt en hoe je vloeiender kunt spreken zonder te haperen. Dit uur helpt je niet alleen om beter verstaanbaar te zijn, maar ook om meer vertrouwen te krijgen in je spreekvaardigheid. 

11:30 – 12:30: Welverdiende Pauze van de Spoedcursus Zakelijk Engels Amsterdam

Na een intensieve ochtend is het tijd voor een welverdiende pauze! Geniet van het prachtige uitzicht op het Vondelpark en maak een korte wandeling om je hoofd leeg te maken. Onze locatie, op slechts vijf minuten lopen van het Museumplein, biedt tal van mogelijkheden om even te ontspannen en op te laden.

12:30 – 13:30: Rollenspellen en Simulaties

Na de pauze gaan we verder met rollenspellen en simulaties van zakelijke situaties. Dit is een zeer interactieve sessie waarin je de kans krijgt om je nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen. Of het nu gaat om een vergadering, een onderhandeling of een netwerkbijeenkomst, je oefent in een veilige en ondersteunende omgeving. Door deze realistische scenario’s leer je hoe je effectief kunt communiceren, problemen kunt oplossen en professioneel kunt handelen in verschillende situaties. De feedback die je ontvangt, helpt je om je prestaties te verbeteren en je zelfvertrouwen te vergroten. 

13:30 – 14:30: Diplomatieke Taal

De laatste sessie van de dag richt zich op het gebruik van diplomatieke taal in een zakelijke context. Het vermogen om tactvol en beleefd te communiceren is essentieel in veel zakelijke situaties, vooral bij onderhandelingen, het geven van kritiek of het omgaan met gevoelige kwesties. Je leert hoe je diplomatieke taal kunt gebruiken om je boodschap duidelijk en respectvol over te brengen zonder confrontaties te veroorzaken. Deze sessie omvat oefeningen in het formuleren van diplomatieke zinnen en het toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten. 

Geïnteresseerd in een Spoedcursus Zakelijk Engels Amsterdam?

Wil je meer weten of een afspraak maken? Bel ons op +31 (0)20 823 0569 of neem contact met ons op. Begin vandaag nog met het verbeteren van je zakelijke Engels in een van de mooiste delen van Amsterdam.

Wat onze studenten van ons vinden: Bezoek TrustPilot voor geverifieerde beoordelingen.

Trustpilot

A Day With The English Center

Welcome to A Day With TEC: Intensive Business English Amsterdam! Do you want to quickly improve your business English skills? Our intensive business English course is designed to prepare you for any business challenge within 1 to 3 weeks. We offer an intensive and effective learning experience, located in the beautiful Museum Quarter. Enjoy an inspiring environment while taking your language skills to the next level.

Trustpilot

A Typical Intensive Business English Amsterdam Course Day

Imagine a typical course day with The English Center, where you have chosen to study at our beautiful location in the Museum Quarter. Upon arrival, you are welcomed into an elegant setting, with classrooms spread over five floors, each with a unique artistic style and a breathtaking view of Vondelpark. The location itself is a source of inspiration, just a five-minute walk from Museumplein, surrounded by the most famous museums, excellent restaurants, and the world-renowned Concertgebouw. Here is an example of a typical course day.

09:00 – 09:30: Introduction to Intensive Business English and Goal Setting

We start each day with an introduction and setting personal learning goals. During this session, we discuss which specific business English skills you want to improve. Whether it’s presentation skills, diplomatic language, fluent speaking, or writing effective emails, we tailor the rest of the day to your needs.

09:30 – 10:30: Presentation Skills

After the introduction, we focus on presentation skills. Giving a presentation in English can be challenging, but with the right techniques and confidence, it becomes much easier. We cover everything from crafting a compelling opening to effectively answering audience questions. You learn how to convey your message clearly and convincingly, with attention to body language, voice usage, and visual aids. This session includes practical exercises where you prepare and deliver a short presentation, followed by constructive feedback.

10:30 – 11:30: Pronunciation and Fluent Speaking

The second session of our Intensive Business English Amsterdam course is proper pronunciation and fluent speaking. In this hour, we focus on improving your pronunciation and intonation through targeted exercises and feedback. We use various techniques such as repetition, listening, and speaking exercises to help you speak more clearly and confidently. You learn how to place the correct stress and speak more fluently without hesitation. This hour not only helps you become more understandable but also boosts your confidence in speaking skills.

11:30 – 12:30: Well-deserved break from Intensive Business English Course Amsterdam

After an intensive morning, it’s time for a well-deserved break. Enjoy the beautiful view of Vondelpark and take a short walk to clear your mind. Our location, just a five-minute walk from Museumplein, offers plenty of opportunities to relax and recharge. Ready for the second half of our intensive business english training day!

12:30 – 13:30: Role Plays and Simulations

After the break, we continue with role plays and simulations of business situations. This is a highly interactive session where you get the chance to practice your new skills in real-life scenarios. Whether it’s a meeting, negotiation, or networking event, you practice in a safe and supportive environment. These realistic scenarios teach you how to communicate effectively, solve problems, and act professionally in various situations. The feedback you receive helps you improve your performance and increase your confidence.

13:30 – 14:30: Diplomatic Language

The final session of the day focuses on using diplomatic language in a business context. The ability to communicate tactfully and politely is essential in many business situations, especially during negotiations, giving feedback, or handling sensitive issues. You learn how to use diplomatic language to convey your message clearly and respectfully without causing confrontations. This session includes exercises in formulating diplomatic sentences and applying these skills in different contexts.

Location: Inspiring Environment in the Museum Quarter

Our course location at Van Eeghenlaan 27, in the heart of the Museum Quarter, offers an ideal learning environment. With beautifully furnished classrooms and an inspiring view of Vondelpark, the location itself is part of the learning experience. After class, you can enjoy the proximity to famous museums, excellent restaurants, and the world-renowned Concertgebouw.

Are you interested in our Intensive Business English Amsterdam course?

Would you like to know more or make an appointment? Call us at +31 (0)20 823 0569 or contact us. Start improving your business English today in one of the most beautiful areas of Amsterdam.

What do our clients think about us? Just click the TrustPilot icon to read some reviews.

Trustpilot

Welkom bij deze crash course Praktische Grammatica Zakelijk Engels, speciaal afgestemd op de zakelijke wereld. Of je nu e-mails opstelt, presentaties voorbereidt of spreekt met collega’s en klanten, door deze 12 grammaticaregels te beheersen, communiceer je duidelijker, professioneler en effectiever.

Wil je je Engelse grammatica en fluency met het oog op je schrijfcarrière verbeteren? Bekijk dan onze Cursus Zakelijk Engels Schrijven. Voor wie op zoek is naar een complete cursus, met snel resultaat is onze Spoedcursus Zakelijk Engels ideaal. Een intensieve cursus om je business English een flinke boost te geven!

Praktische zakelijk Engels grammatica is een complex mijnenveld van regels met veel uitzonderingen. We hebben deze 12 belangrijkste Engelse grammatica regels geselecteerd om je een spoedcursus te geven.

Regel 1: Gebruik de Actieve Vorm

Don’t make me wait!

In zakelijke communicatie heeft de actieve vorm de voorkeur omdat het zinnen van meet af aan duidelijk maakt. In de actieve vorm weten we meteen wie handelt – wie de actie uitvoert die door het werkwoord wordt uitgedrukt. In het Engels willen we over het algemeen graag direct weten “wie het gedaan heeft”. Een ander pluspunt van de actieve vorm is dat deze meestal minder woorden vereist, wat voldoet aan het belangrijke criterium van beknoptheid (meer hierover later.)

Vergelijking van actieve en passieve vorm.

Passief: The report was completed by Tom.

Actief: Tom completed the report.

Regel 2: Houd Werkwoordtijden Consistent

When the heck did it happen?

Consistentie in werkwoordtijden helpt je boodschap duidelijk en gemakkelijk te begrijpen te houden. Het wisselen van tijden midden in een zin kan de lezer in de war brengen.

Consistentie in tijden

Inconsistent: We were moving quickly with planning the project while the other team had been encountering lots of problems.

Consistent: We were moving quickly with planning the project while the other team was encountering lots of problems.

Regel 3: Correct Gebruik van Komma’s

Commas, not cannibals! (zie het voorbeeld hieronder)

Komma’s kunnen de betekenis van je zinnen dramatisch veranderen. Ze verduidelijken de betekenis door pauzes aan te geven en elementen binnen een zin te scheiden. En de aanwezigheid of afwezigheid van een komma kan (soms) de betekenis van een zin drastisch veranderen. Vergelijk bijvoorbeeld:

“Let’s eat, Tom.” (Deze zin bevat een komma en is een beleefde suggestie aan je collega, Tom, om samen te lunchen)

en

“Let’s eat Tom!”.:-o (Deze zin is een suggestie aan een derde persoon of een groep mensen om Tom te kannibaliseren/op te eten. Oh jee. Gelukkig zijn niet alle kommafouten zo gevaarlijk ;-).

Op zoek naar versnelde Engelse grammaticalessen? Voor een handige lijst met eenvoudige kommaregels, ga naar de blog van The English Center: Wanneer gebruik je één komma in het Engels? -ideaal voor wie meer wil leren over praktische Zakelijk Engels grammatica. 

Regel 4: Gebruik Beknopt Taalgebruik

Can you please get to the point?

In zakelijk Engels schrijven is beknoptheid essentieel. Vermijd het gebruik van overbodige paren, overmatige bijvoeglijke naamwoorden (probeer het perfecte werkwoord te vinden) en opvulwoorden die geen waarde toevoegen aan de inhoud. Wanneer je je werk nakijkt, verwijder dan de onnodige woorden. Zie jezelf als een beeldhouwer die alles weghaalt wat niet nodig is om tot het perfecte beeld te komen.

Lean and mean, concision is king! Enough said.

Verbose: We are currently in the process of reviewing all of the various different options.

Concise: We are reviewing all options.

Regel 5: Correct Gebruik van Voornaamwoorden

Voornaamwoorden vervangen zelfstandige naamwoorden. Voornaamwoorden moeten altijd in aantal en geslacht overeenkomen met de zelfstandige naamwoorden waarnaar ze verwijzen. Misbruik / overmatig gebruik van voornaamwoorden kan verwarring veroorzaken en onprofessioneel overkomen.

En in de huidige tijd, wees ook bewust voor de voornaamwoorden die je gebruikt voor mensen die trans, non-binair, etc. kunnen zijn. Als je niet zeker weet wat iemands voorkeursvoornaamwoord is, vraag het hen. Ten slotte, wees je ervan bewust dat het voornaamwoord “they” nu wordt geaccepteerd als enkelvoudig voornaamwoord voor non-binaire mensen.

Voorbeeld:

Incorrect: Mary and Lisbeth are really fun to work with. She is always cracking jokes and keeping us laughing while we work.

Correct: Mary and Lisbeth are really fun to work with. They are always cracking jokes and keeping us laughing while we work.

Regel 6: Gebruik de Juiste Vorm van ‘Its’ en ‘It’s’

It’s is een samentrekking van ‘it is’ of ‘it has,’ terwijl ‘its’ een bezittelijk voornaamwoord is (een voornaamwoord dat aangeeft aan wie iets toebehoort). Dit is een veelgemaakte fout, maar gelukkig gemakkelijk te corrigeren.

Why won’t the printer work?

Incorrect: Its important to check it’s toner.

Correct: It’s important to check its toner.

Regel 7: The future’s bright, with lots of choice!

Een korte cursus Engelse grammatica is niet compleet zonder het over de ‘future tense’ te hebben. Er zijn veel manieren om over iets in de toekomst te praten in het Engels.

Hieronder vind je enkele voorbeelden. Samentrekkingen zijn toegevoegd om de vele correcte manieren om over de toekomst te spreken te illustreren.

I fly to Paris tomorrow.

I am going to fly to Paris tomorrow.

I’m going to fly to Paris tomorrow.

I am flying to Paris tomorrow.

I’m flying to Paris tomorrow.

I will fly to Paris tomorrow.

I’ll fly to Paris tomorrow.

I will be flying to Paris tomorrow.

I’ll be flying to Paris tomorrow.

Natuurlijk zijn er enkele subtiele verschillen in de bovenstaande zinnen.

Wil je meer weten over de toekomende tijd bij praktische Zakelijk Engels grammatica? Ons favoriete grammaticaboek, English Grammar in Use, van Raymond Murphy, heeft een geweldige uitleg van één pagina over de toekomst. Deze vind je op pagina 295.

Regel 8: Gebruik de Juiste Hoofdletters

Engeland en Amerika: Twee landen gescheiden door een gedeelde taal

Regels voor hoofdletters helpen om namen te identificeren en laten ons zien dat een nieuwe zin is begonnen. Maar pas op! Amerikaans Engels en Brits Engels hebben verschillende regels over het gebruik van hoofdletters. Over het algemeen gebruiken Amerikanen veel meer hoofdletters dan de Britten, Australiërs, etc.

En nog twee tips: ‘uppercase’ en ‘capital letters’ zijn hetzelfde. En, ‘title case’ is anders dan ‘sentence case’.

Regels voor zinnen zijn over het algemeen hetzelfde in zowel AE als BE en instrueren ons simpelweg om elke zin met een hoofdletter te beginnen en hoofdletters te gebruiken voor Namen.

De regels voor titels  zijn waar we verschillen zien:

AE: Capitalize the first word, the word I, proper nouns, and all words more than 4 letters.

BE: Capitalize the first word, the word I, and proper nouns.

Voorbeelden van Hoofdlettergebruik

Incorrect title case AE en BE: About the acme marketing department

Correct title case AE: About the Acme Marketing Department

Correct title case BE: About the Acme marketing department

Incorrect sentence case AE en BE: The acme Marketing Department is very strong.

Correct sentence case AE en BE: The Acme marketing department is very strong.

In AE title case, gebruik hoofdletters voor ALLE woorden langer dan 4 letters!

In BE title case, gebruik zinsgeval. Met andere woorden, gebruik dezelfde regels als voor een zin.

Deze regel geldt zowel in AE als BE: Gebruik altijd hoofdletters voor de eerste woorden en eigennamen (namen van personen en plaatsen).

Nog steeds geen duidelijkheid over eigennamen (proper nouns)? Eigennamen zijn woorden zoals Amsterdam, Mary, Rijksmuseum, Empire State Building, Schiphol, President Macron. Het zijn woorden die betrekking hebben op een specifiek wezen of ding.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/capitalization/title-case

Regel 9: Apostrof in Samentrekkingen en Bezittelijke Vormen

Gebruik apostrofs om bezit aan te geven OF om samentrekkingen te vormen. Het weglaten of verkeerd plaatsen van apostrofs kan misverstanden veroorzaken of een onprofessionele indruk geven. En dat is nu net wat je níet wil. Daarom helpen we je graag met deze uitleg over praktische Zakelijk Engels grammatica.

Voorbeelden

Bezitsvorm enkelvoudig zelfstandig naamwoord: The company’s policies

Bezitsvorm meervoudig zelfstandig naamwoord: The companies’ policies

Bezitsvorm en samentrekking: At Maxim’s Sportswear, we’re expanding our market, and we won’t stop till we’ve achieved our goals.

Regel 10: Kies de Juiste Voorzetsel en Gebruik Alleen Wat Nodig is (dit laatste heeft te maken met beknoptheid)

Voorzetsels zijn belangrijk om relaties tussen verschillende elementen in een zin te beschrijven. Verkeerd gebruik ervan kan je betekenis onduidelijk maken of je minder natuurlijk laten klinken wanneer je Engels spreekt. Het toevoegen van voorzetsels wanneer ze niet nodig zijn, kan zinnen omslachtig doen lijken.

Voorbeelden

Incorrect: She is responsible with managing of the team.

Correct: She is responsible for managing the team.

Correct but unnatural: That is the desk of Susan.

Correct and natural: That is Susan’s desk.

Correct: The center of the city is bustling with activity.

Correct and more concise: The city center is bustling with activity.

Als je zegt dat je “in the hospital” bent, kan de luisteraar zich zorgen maken en aannemen dat je ziek bent of een ongeluk hebt gehad. Wanneer je zegt dat je “at the hospital” bent, zal de luisteraar denken dat je iemand bezoekt die ziek is.

Regel 11: Meervouden die eindigen op -s hebben geen apostrof!

Deze is appeltje eitje. Als je een -s toevoegt aan een meervoud, gebruik dan nooit een apostrof. Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is meestal -s zonder apostrof.

Incorrect: Photo’s

Correct: Photos

Incorrect: I have so many report’s to finish by the end of this week.

Correct: I have so many reports to finish by the end of this week.

Spelling van andere meervoudsvormen:

Woorden die eindigen op -y, veranderen naar -ies.

Bijvoorbeeld: Dictionary > Dictionaries

Woorden die eindigen op -s, -sh, -ch, -x en -o veranderen naar -es

Bijvoorbeeld: bus > buses, dish > dishes, church > churches, box > boxes, potato > potatoes

Onregelmatige meervoudsvormen: children, men, women, feet, mice, fish

Regel 12: Verleden tijd eenvoudige werkwoorden met ‘did’: Mededelingen, vragen en ontkenningen.

In uitspraken over het verleden gebruiken we een werkwoord in de verleden tijd.

I worked a lot last week.

Maar… in vragen en ontkennende uitspraken met het hulpwerkwoord “did,” gebruiken we de infinitiefvorm. Bijvoorbeeld:

Did you work a lot last week? No, I didn’t work much at all last week.

Deze regel werkt voor regelmatige en onregelmatige werkwoorden. 🙂 En het werkt wanneer je de samentrekking (didn’t) gebruikt.

Negotiate

Think


Hopelijk vond je deze crash course Praktische Zakelijk Engels Grammatica nuttig. Wil je meer leren over Engelse grammatica voor zakelijk gebruik? Dan is de cursus Zakelijk Engels Schrijven of onze Spoedcursus Zakelijk Engels – voor snel resultaat – iets voor jou.

Wat onze studenten van ons vinden: Bezoek TrustPilot voor geverifieerde beoordelingen.

Trustpilot

De Engelse kommaregels uitgelegd

Komma’s maken duidelijk wat precies met een zin bedoeld wordt. Dit doet ze door pauzes aan te geven of elementen binnen een zin te scheiden. De aanwezigheid (of afwezigheid) van een komma kan de betekenis van een zin subtiel of volledig veranderen. Hieronder delen we 13 simpele maar effectieve Engelse komma regels die je schrijfvaardigheid zullen verbeteren. Zodat jij voortaan het antwoord weet op de vraag: wanneer gebruik je een komma in het Engels? 

Ben je klaar om je Engelse schrijfvaardigheden te verbeteren? Meld je aan voor onze Cursus Engels Schrijven voor diepgaande lessen of vraag een gratis intakegesprek aan om je reis te beginnen!

13 simpele Engelse kommaregels met voorbeelden

 1. Na meerwoordige inleidende opmerkingen:
  • Voorbeeld: When I was a child, I lived in a small town.
 2. Na bepaalde inleidende woorden zoals yes & no:
  • Voorbeeld: Yes, I am very interested in the job.
 3. Voor een citaat:
  • Voorbeeld: He said, “We have to finish today.”
 4. Om twee verwisselbare bijvoeglijke naamwoorden te scheiden.
  • Voorbeeld: A serious, complicated situation.
 5. In lijsten van drie of meer items:
  • Voorbeeld: We need our laptops, phones, and some paper. (see rule #13)
 6. Om niet-essentiële informatie af te zetten:
  • Voorbeeld: That guy over there, the one in the blue suit, is really hard to work with.
 7. Met het woord which + niet-essentiële info:
  • Voorbeeld: This printer, which is just one year old, doesn’t work anymore.
 8. Om een bewering van een vraagteken te scheiden:
  • Voorbeeld: That’s correct, isn’t it?
 9. Om de dag van de maand en het jaar in Amerikaans Engels te scheiden:
  • Voorbeeld: August 12, 2017 (But do not use a comma when you write the day, month & year in British English style: 12 August 2017.)
 10. Om een stad van de staat te scheiden:
  • Voorbeeld: Chicago, Illinois.
 11. Om onafhankelijke bijzinnen (zinnen die als volledige zinnen geschreven kunnen worden) te scheiden:
  • Voorbeeld: The report is due tomorrow, so I plan to work over the weekend.
 12. Met verbindende bijwoorden zoals however:
  • Voorbeeld: The weather forecast is bad, however, we are hoping for some sun.
 13. En tot slot – de Oxford-komma:
  • Voorbeeld: Eats, shoots, and leaves vs. Eats shoots and leaves. De eerste beschrijft een moordenaar. De tweede beschrijft een koala. 🙂

Vond je de bovenstaande Engelse komma regels nuttig? Wil je dieper ingaan op Zakelijk Schrijven of Academisch Schrijven? Meld je aan voor onze Cursus Engels Schrijven voor uitgebreide lessen.

Er is zoveel te leren over geschreven Engels! Jij weet nu wanneer je een komma gebruikt in het Engels. Maar kommaregels zijn nog maar het begin. Neem vandaag nog contact op met The English Center en perfectioneer de kunst van Engels schrijven. 

Opmerking: Comma Rules Made Simple werd voor het eerst gepubliceerd in 2018 en bewerkt in mei 2024.

Wat onze studenten van ons vinden: Bezoek TrustPilot voor geverifieerde beoordelingen

Trustpilot
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram